CONDICIONS GENERALS D'ÚS I CONTRACTACIÓ


1. Informació legal del Titular.

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals de la següent pàgina web:

Web: www.regala.hotelterraza.com
Titular: El Titular del Domini de la pàgina web HOTEL TERRASSA S.A. (d'ara endavant HOTEL TERRASSA).
Domicili: Av. de Rhode núm. 32, 17480 Roses, Girona
N.I.F: A17122375
Telèfon: 972.26.51.54
Correu electrònic: info@hotelterraza.com
Dades registrals: Registre Mercantil de Girona en el tom 707, llibre 589, secció 3, fulla 141, foli 10.305, inscripció 1r.


2. Objecte i àmbit d'aplicació.

Les presents Condicions Generals d'utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a la disposició de la informació subministrada en la pàgina web www.regala.hotelterraza.com , així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular de la present pàgina web.


3. Condició d'usuari i acceptació.

L'accés, ús i navegació per la pàgina web confereixen la condició de “Usuari” al visitant i suposen l'acceptació, sense reserves de cap classe, de l'Avís Legal i Condicions d'Ús. L'accés a la pàgina web www.regala.hotelterraza.com és gratuït.

El registre del del client com a Usuari a través del formulari que es troba en la pàgina web, confereix la condició de “Usuari Registrat” i implica a més de l'especificat anteriorment l'acceptació expressa de la Política de Privacitat.

La contractació de qualsevol producte confereix la condició de “Client” havent de conèixer i acceptar les Condicions Generals de la Contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les Condicions Particulars.

Solament les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través de la present pàgina web.

Mitjançant l'acceptació de les Condicions Generals d'ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per a contractar.
2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.
3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.


HOTEL TERRASSA posa a la disposició dels Usuaris i Clients l'adreça d'e-mail info@hotelterraza.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.


4. Modificació de l'Avís Legal i Condicions Generals.

HOTEL TERRASSA podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís al consumidor/usuari, per la qual cosa s'aconsella llegir-les prèviament en cada visita a la nostra pàgina web. Aquestes modificacions són aplicable a partir de la seva publicació en la pàgina web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment.

En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les Condicions Generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.


5. Responsabilitat d'HOTEL TERRASSA.

Tots els productes exposats i oferts en la nostra pàgina web s'ajusten als preceptes legals establerts en l'actual legislació espanyola. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del website es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per la nostra pàgina web obligant-se l'usuari a mantenir indemne a HOTEL TERRASSA per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

HOTEL TERRASSA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a HOTEL TERRASSA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a HOTEL TERRASSA , degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. HOTEL TERRASSA no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, HOTEL TERRASSA no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el website de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

La responsabilitat civil d'HOTEL TERRASSA pels productes subministrats queda limitada a l'import d'aquests, l'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a HOTEL TERRASSA per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a través de la nostra pàgina web així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a HOTEL TERRASSA.

6. Obligacions de clients i usuaris.

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en la pàgina web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar la nostra pàgina web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets d'HOTEL TERRASSA , els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, HOTEL TERRASSA no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat d'aquests.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització de la pàgina web l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol•licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la nostra pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d'HOTEL TERRASSA, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors d'HOTEL TERRASSA o en general de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per HOTEL TERRASSA, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un ús indegut d'aquests.

e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del website, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del website o en la utilització de qualsevol dels serveis d'aquest, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d'HOTEL TERRASSA, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel•lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.


7. Realització de la comanda.

S'assenyalen els passos a seguir per a realitzar el procés de compra:

Pas 1    
Accedir a l'https:// www.regala.hotelterraza.com    
Per a realitzar una comanda és necessària connectar-se a la pàgina web.

Pas 2    
Accedir a l'apartat REGALA, seleccionar el tractament de bellesa o spa que l'usuari vulgui realitzar.    
Per a procedir a la compra de productes, l'Usuari haurà d'afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla.


Pas 3    
Validar la compra    
Emplenant a aquest efecte els formularis de comanda subministrats (Dades de facturació, Tipus d'enviament, Dades de lliurament, Forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions Generals de Contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per HOTEL TERRASSA constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre HOTEL TERRASSA i els seus clients. HOTEL TERRASSA arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, HOTEL TERRASSA li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra.


Pas 4    
Realitzar el pagament.    
Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la passarel•la que correspongui.

8. Disponibilitat dels tractaments i SPA.

La selecció de tractaments oferts a través de la nostra pàgina web són vàlids en tant estiguin visibles en la nostra pàgina web.

En el cas que existís alguna indisponibilitat puntual d'un servei de spa o massatge l'HOTEL TERRASSA es posarà en contacte amb el Client per a comunicar-l'hi immediatament, si no fos possible servir-li aquest tractament, es procedirà al canvi d'un altre pel mateix preu o procedir a la seva anul•lació.

9. Preus.

Els preus dels productes es trobar indicat en la pàgina web inclòs l'IVA. Durant el procés de compra apareixerà desglossat l'import corresponent a la càrrega impositiva concorde al tipus vigent a cada moment i aplicable als productes.

Respecte als vals, quan l'usuari decideixi residir resideixi a l'Hotel haurà de pagar la taxa turística, ja que consta com a usuari allotjat a l'hotel.

Si l'usuari desitja allotjar-se a l'hotel, llavors haurà de seguir la condicions establertes a l'hotel per al seu allotjament.


10. El pagament.

HOTEL TERRASSA disposa del següent mitjà de pagament perquè el Client, sent el:

- Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Màster Card han desenvolupat un sistema per a realitzar de manera segura pagaments en Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en el fet que l'Emissor de la targeta (banc o caixa d'estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d'autoritzar el pagament per Internet.

HOTEL TERRASSA està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, una vegada seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la seva targeta, s'obre una finestra de l'Emissor que li sol•licita la seva identificació, mostrant un de les següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Una vegada completada la identificació, l'Emissor comunica a HOTEL TERRASSA que la compra l'està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l'Emissor el comunica a HOTEL TERRASSA perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control d'HOTEL TERRASSA, sent responsabilitat del seu Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb aquesta, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant aquesta situació.


HOTEL TERRASSA es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'efectiu en la targeta original.


No es procedirà a l'adquisició del producte que es pretengui adquirir mitjançant la pàgina web, si prèviament no s'ha procedit al seu pagament del producte sol•licitat.


12. Els tractaments de bellesa i spa que ofereix Hotel Terrassa (xec/val regal).

Hotel Terrassa és la seva Spa ofereix experiències de Wellness amb precioses vistes enfront de la mar. En l'apartat de Spa de la nostra pàgina web l'usuari podrà triar l'experiència o tractament que més li convingui.

Hotel Terrassa ofereix la possibilitat de realitzar XECS/VALS REGAL en la seva pàgina web. Una vegada l'usuari hagi realitzat la compra del tractament de spa desitjat, tindrà l'opció de realitzar un xec regal. L'usuari haurà d'indicar l'adreça de correu electrònic a la qual vol que li arribi el xec mitjançant format PDF. Una vegada l'usuari hagi rebut el xec regal mitjançant correu electrònic, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic a l'adreça d'info@hotelterraza.com o mitjançant telèfon 972.26.51.54, on ens haver de concretar la data en la qual desitgi realitzar el tractament o si en el moment de realitzar el tractament desitja allotjar-se al nostre hotel. Aquest import d'allotjament no es troba contemplat en el xec regal.

Els xecs/vals regal no véns fixats en una data especials o en un període concret de temps, sinó que l'usuari sempre s'haurà de posar en contacte amb nosaltres per a concretar la data per a realitzar el seu tractament.

HOTEL TERRASSA no enviarà cap correu electrònic amb el xec regal fins que no s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

En el cas dels xecs/vals de regal haurien caducat o que es donessin circumstàncies alienes a la voluntat de les parts (com per exemple, en cas de catàstrofe natural, pandèmia mundial, o qualsevol altre impediment de força major), o que la persona obsequiada amb el val o el xec regal no pogués desplaçar-se fins al nostre hotel, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres via correu electrònic info@hotelterraza.com, per a poder allargar la validesa del xec/val regal per a sis mesos més.


13. Devolucions, canvis i anul•lacions del tractament o del xec regal.

Quan es realitza una comanda en línia, a més del benefici que suposa la nostra política que permet realitzar HOTEL TERRASSA li permet realitzar canviar el producte adquirit o retornar-lo, en un termini 15 dies naturals, a comptar des de la data de la seva compra. Una vegada que hagi transcorregut aquest termini no es podrà realitzar anul•lacions ni devolucions dels vals/xecs regal.

Per part seva, HOTEL TERRASSA no podrà substituir sense prèvia consulta al Client, el tractament seleccionat o si posseeix un xec/val regal el client. Si per motius aliens al servei de spa de l'HOTEL TERRASSA, no es pogués realitzar el tractament seleccionat pel client o que es recull en el cheuque/val regalo, se li oferirà al Client la possibilitat de canviar-lo per un tractament substitutiu de similars característiques o per un altre tractament que tingui el mateix preu, fins i tot donant dret a l'anul•lació del tractament sol•licitat per part del Client.

Per a procedir a l'anul•lació del xec/val regal, el client/usuari haurà de realitzar-lo dins del termini de 15 dies naturals, mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@hotelterraza.com.

Per a procedir al canvi del tractament del xec/val regal, el client/usuari haurà de realitzar-lo dins del termini de 15 dies naturals, mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@hotelterraza.com, indicant-nos que tractament desitja realitzar. Si desitges realitzar un altre tractament que tingués un preu superior al contracte, haurà d'abonar la diferència.

El client optar per reemborsar l'import del producte, es procedirà al reemborsament de preu del producte pel mitjà de pagament utilitzat o aquell que indiqui. Procedirem a realitzar la devolució dins dels 30 dies naturals a la recepció de la comanda. En el cas que la plataforma de pagament hi ha estat Paygold, la devolució es realitzés en el termini de 15 dies com a màxim.

La responsabilitat total d'HOTEL TERRASSA, per qualssevol conceptes, no excedirà, en cap cas, del valor total de la mercaderia defectuosa subministrada. HOTEL TERRASSA no serà, en cap cas, fora del que es preveu en la present clàusula, responsable de qualssevol danys i perjudicis, especialment del lucre cessant, o danys i perjudicis. Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.


HOTEL TERRASSA té la responsabilitat de facilitar en el moment de la venda del producte la documentació necessària per a gestionar qualsevol tipus d'incidència.


14. Dret de desistiment.

D'acord amb el que es disposa en l'article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix que el consumidor i usuari podrà exercir el dret de desistir del contracte durant el període de 14 dies naturals, sense indicar cap motiu, incorrent amb els costos descrits en els articulo 107.2 i 108 del citat precepte legal. El termini legal expirés transcorregut els 14 dies naturals, des que l'usuari/consumidor va adquirir la possessió del ben adquirit mitjançant la compra per la pàgina web.

Tal com estableix l'article 104 apartat primer, lletra a) en tractar-se d'un contracte de servei, el computo per a comptar els 14 dies naturals s'iniciarà des del dia de la celebració del contracte, des de la recepció del correu electrònic de confirmació del pagament.

•Com ha d'exercir el dret de desistiment.

Per a exercir el dret de desistiment hauràs de notificar a HOTEL TERRASSA per escrit la teva decisió de rescindir exercir el dret de desistiment mitjançant escrit dirigint-te a HOTEL TERRASSA.

Per a complir el termini de desistiment n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part teva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini indicat de 14 dies naturals. L'usuari/client, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca la seva intenció de desistir del contracte de compra. Recordar que la comunicació s'haurà de realitzar i enviar dins del termini legalment conferit.

•Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per part teva et seran retornats tots els pagaments rebuts sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data de recepció del ben retornat en les instal•lacions d'HOTEL TERRASSA.

Es realitzarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció, tret que hagis disposat expressament el contrari.

Aquest reemborsament es produirà una vegada rebuda la comunicació per part de l'usuari dins els 14 dies naturals, el reemborsament es realitzarà sense cap demora.

Si us plau, segueix les Instruccions de devolució del producte indicades en aquest mateix document.

15. Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o ben remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquest efecte cada part pugui indicar a l'altra.

16. Nul•litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

17. Resolució de conflictes de manera extracontractual.

Seguint les directrius marcades per Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre consumidor i empresaris (article 3 de la citada Llei), es pugui resoldre mitjançant un procediment extrajudicial davant de l'organisme autonòmic competent (article 26 de la citada Llei). La finalitat que persegueix la present llei és la garantir que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanismes de resolució de litigis en matèria de consum.


- Agència Catalana del Consum: Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya, l'usuari/consumidor pot procedir a realitzar la reclamació, clicant en el següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

- Unió Europea: L'usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant plataforma digital, per a la resolució de litigis de manera alternativa, accedint mitjançant l'enllaç següent.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm


18. Legislació aplicable. Submissió a furs.

Les compravendes realitzades en HOTEL TERRASSA se sotmeten a l'estipulat en la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre altres, a la següent Normativa:

- Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista (“LOCM”).

- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació (“LCGC”).

- Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (“TRLGDCU”).

- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSICE”).

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 (“LOPDGDD”).
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

- Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.


En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la localitat de Figueres.


Última actualització: desembre de 2020.